Zavolejte nám (Po-So 9-20)

Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti Nařízením Evropského Parlamentu Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ochraně fyzických osob souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), které je přímo účinné od 25. května 2018,

EQUISERVIS, spol. r. o.,

IČO: 26497000, se sídlem Rudná, Obchodní 977, PSČ 25219, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městského soudu Praze, pod sp. zn. 85895 (dále jen "správce"),

zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje souladu se zásadami ochrany uvedenými níže.

 

I. Jaké osobní údaje jakým způsobem jsou správcem zpracovávány?

 

1) Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou mu Vámi jakožto subjekty údajů poskytnuty, to souladu platnými právními předpisy se zásadami ochrany uvedené tomto dokumentu, které nich přímo vyplývají.

2) případě využití:

a) námi nabízených služeb, zakoupení našich výrobků nebo poskytnutí údajů vyplněním některého formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na webu správce, zapojení se do soutěže pořádané správcem, to vše jak při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky. Můžete být správcem požádáni sdělení těchto osobních údajů:

· jméno příjmení/obchodní firma

· IČO, DIČ za předpokladu, že jste podnikatel

· adresa trvalého pobytu, další adresa (např. doručovací), sídlo

· telefonní číslo, e-mail

· adresa webových stránek

· datum narození

3) Pokud máte na webových stránkách správce vytvořen uživatelský účet nebo jste členem věrnostního programu, bude správce také zpracovávat Vaše osobní údaje poskytnuté souvislosti účtem nebo členstvím, jako jsou:

a) identifikační údaje účtu nebo členství

b) historie Vašich nákupů

4) Pokud po přihlášení na webové stránky zvolíte možnost "Pamatovat přihlášení", vyslovíte tím souhlas uložením zpracováním Vašich osobních údajů, kam se řadí záznamy Vašich aktivitách na webových stránkách. Správce použije trvalé soubory cookie[1] uložení Vámi zvolené vstupní stránky k uložení Vašich osobních údajů. Soubory cookie bude správce používat ukládání Vašeho oblíbeného zboží (soubory cookie relace například budou použity, pokud použijete funkci filtru zboží také tomu, aby správce zkontroloval, zda jste přihlášeni nebo jste vložili zboží do nákupního košíku). Souhlas se zpracování osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, když nastavení cookies můžete Vašeho počítače nebo mobilního zařízení snadno změnit ve svém webovém prohlížeči. Návod najdete nápovědě každého prohlížeče.

5) Správce dále zpracovává údaje získané Google Analytics IP adresu.

6) Používané Cookies na stránkách www.equiservis.cz

Funkční/technické/nutné

PHPSESSID
- Platnost: relace - do ukončení prohlížeče
- Slouží zachování uživatelské relace napříč procházenými stránkami.

cookie_shop_favorites
- Platnost: měsíc
- Úložiště seznamu oblíbených položek pro nepřihlášené zákazníky.

cookie_settings
- Platnost: měsíc
- Úložiště seznamu cookie souhlasů pro nepřihlášené uživatele.

Marketingové - analytické

heureka_uzt
- Služba: Heureka
- Platnost: hodina
- https://www.heurekashopping.cz/resources/attachments/p0/10/pruvodce-svetem-internetovych-susenek.pdf

_fbp
- Služba: Facebook
- Platnost: měsíce
- Používá se k rozlišení sledování uživatelů.

_ga
- Služba: Google Analytics
- Platnost: roky
- Používá se k rozlišení uživatelů.

_gat
- Služba: Google Analytics
- Platnost: 10 minut

 

II. Způsob zpracování osobních údajů správcem místo, kde jsou Vaše osobní údaje uloženy.

 

1) Vámi uvedené osobní údaje jsou správcem zpracovávány automatizovaně elektronické formě manuálně pracovníky společnosti.

2) Vámi poskytnuté osobní údaje jsou uloženy na serveru, ekonomickém informačním systému v systému e-shopu.

 

III. Za jakým účelem správce zpracovává shromážděné osobní údaje?

 

1) Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy plnění smluvních povinností:

a. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze souladu účelem jejich zpracování - to ke správě vašeho online nákupu nebo objednání některé námi nabízené služby, konkrétně ke zpracování Vašich objednávek případnému vracení zboží peněz prostřednictvím našich online služeb k zasílání oznámení stavu doručování nebo případných problémech doručením Vašeho zboží, to souladu platně uzavřenou kupní smlouvou Vámi jakožto smluvní stranou. Právním titulem (oprávněním) zpracovávání Vámi poskytnutých osobních údajů je tedy plnění smluvních povinností Vámi uzavřených smluv. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů tedy zcela dobrovolné, ale také nezbytné pro uzavření smlouvy poskytnutí našich služeb nebo dodání správcem nabízeného zboží.

b. Přitom nemusí jít vždy smlouvu uzavřenou klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu, nebo vyplněním odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách správce jeho následným potvrzením učiněné objednávky. tomuto účelu osobní údaje správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak je uvedeno níže.

2) Zpracování údajů pro splnění zákonných povinností správce:

a. Správce má povinnosti, které vyplývají platných právních předpisů, to zejména oblasti účetnictví, daňových předpisů povinnosti vyplývající opatření proti legalizaci výnosů trestné činnosti financování terorismu.

b. Doba, po kterou jsou tyto údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy.

3) Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce nebo zájmů třetí osoby:

a. Oprávněným zájmem je ochrana následné prokázání práv právních nároků správce, to zejména uzavřených smluv anebo ze způsobené újmy. Vámi poskytnuté údaje jsou souladu těmito oprávněnými zájmy uchovávány maximálně po dobu let po ukončení smluvního vztahu, nebo od posledního kontaktu, pokud nedošlo uzavření smlouvy, to důvodu délky promlčecích lhůt nároků zohlednění toho, že o případném nároku uplatněného soudní cestou se správce nemusí dozvědět okamžiku, kdy byl soudu uplatněn.

Vaše jméno, příjmení e-mailovou adresu může správce vedle toho využít také tomu, aby Vám zasílal obchodní sdělení za účelem Vaší informovanosti událostech, službách, produktech, publikací, které by Vás mohli zajímat. Toto zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout prostřednictvím využití Vašeho práva podle čl. VI. odst. písm. h) tohoto dokumentu. Vaše údaje správce nikdy neposkytuje, neprodává ani nevyměňuje třetími stranami za účelem marketingu.

4) Zpracovávání osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu:

a. Pokud udělíte správci souhlas, může správce zpracovávat Vaše osobní údaje zasílání nabídky zboží/služeb informačních newsletterů. Váš souhlas bude potřeba případě, že nejste zákazníkem správce. Před tím, než Váš souhlas udělíte, Vás bude správce informovat tom, jakých údajů k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude Váš souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vámi poskytnuté osobní údaje správce zpracovává na základě jiného právního titulu (viz odst. výše), bude pro tyto účely osobní údaje zpracovávat po odvolání Vašeho souhlasu, protože takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

IV. Kdo všechno má k Vašim osobním údajům přístup?

 

1) Vámi uvedené osobní údaje mohou být dále předány našim externím spolupracujícím subjektům, které se specializují daných oblastech EQUISERVIS, spol. r. o., Vám tak mohla poskytnout profesionální služby maximální možné míře. Těmito externími zpracovateli mohou být:

a. IT společnost, která se stará sítě, udržuje systém, nastavuje přihlášení, atd.

b. společnost, která pro správce spravuje e-shop, případně jiní poskytovatelé datových úložišť softwarových aplikací

c. tiskárna, která pro správce tiskne rozesílá dopisy zákazníkům

d. dopravci zajišťující přepravu zásilek

e. poskytovatelé platebních služeb souvislosti akceptací karet pro bezhotovostní operace

f. spolupracující advokátní kancelář daňový poradce

g. společnosti zajišťující firemní systémy (ekonomický informační systém, marketingový systém, e-shop)

2) Se všemi těmito zpracovateli má správce uzavřené písemné zpracovatelské smlouvy, které poskytují další ochranu zpracovávání Vámi poskytnutých osobních údajů.

3) Osobní údaje budou zpřístupněny příslušným správním orgánům, pokud správci takovou povinnost ukládá zákon (zejména případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

V. Po jakou dobu zpracovává správce Vaše osobní údaje?

 

1) Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou dosažení naplnění účelu smluv plnění správcem nabízených služeb, po dobu aktivace Vašeho uživatelského účtu, členství ve věrnostním programu, nebo po dobu nezbytně nutnou naplnění archivační povinnosti podle platných právních předpisů (např. zákon účetnictví, zákon dani přidané hodnoty apod.).

 

VI. Jaká můžete uplatnit práva týkající se zpracování osobních údajů?

 

1) souvislosti se zpracováváním Vámi poskytnutých osobních údajů lze na základě nařízení GDPR uplatnit tato práva:

a. právo na přístup osobním údajům - pokud jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány, máte právo na přístup těmto údajům právo na informace jejich zpracovávání

b. právo na opravu osobních údajů - právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů

c. právo na výmaz osobních údajů - tzv. právo být zapomenut. souladu důvody uvedenými čl. 17 nařízení GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů

d. právo na omezení zpracování osobních údajů - právo požadovat důvodů uvedených čl. 18 nařízení GDPR omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů

e. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - případech, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem oprávněných zájmů, lze vznést námitku proti takovému zpracování, pokud oprávněný zájem správce nebude převažovat nad Vašimi zájmy. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu

f. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů - právo podat stížnost proti zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů dozorového orgánu. Dozorovým orgánem České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů

g. právo na přenositelnost osobních údajů - právo získat za podmínek uvedených čl. 20 nařízení GDPR své osobní údaje předat je jinému správci

h. právo vznést námitku proti přímému marketingu - to včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu. Váš požadavek na vyloučení přímého marketingu můžete provést těmito způsoby:

i. na základě postupu dle pokynů uvedených každém marketingovém e-mailu

ii. změnou nastavení ve Vašem uživatelském účtu

2) Veškerá tato práva mohou být uplatněna prostřednictvím zaslaného e-mailu na adresu info@equiservis.cz nebo zasláním požadavku na adresu uvedenou hlavičce těchto zásad.

3) případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování osobních údajů zašlete svůj dotaz na e-mailovou adresu info@equiservis..cz.

 


[1] Cookie je malý textový soubor, který se uloží ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení opět se používá během Vašich dalších návštěv webu. Využíváte-li našich služeb, předpokládáme, že souhlasíte používáním těchto souborů.