Zavolejte nám (Po-So 9-20)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti EQUISERVIS spol. r. o., IČ: 26497000, se sídlem Obchodní 977, 252 19, Rudná, zapsané obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 85895, info@equiservis.cz, tel: +420 602 378 801

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti EQUISERVIS spol. r. o., IČ: 26497000, se sídlem Obchodní 977, 252 19, Rudná (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva povinnosti smluvních stran vzniklé souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen ,,kupující‘‘) distančním způsobem.

 

1.2. Tyto obchodní podmínky veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem zák. č. 634/1992 Sb., zákonem ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších předpisů novelizací.

 

1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.equiservis.cz (dále jen "webová stránka") další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat kupní smlouvě. Odchylná ujednání kupní smlouvě mají pak přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva obchodní podmínky jsou vyhotoveny českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít českém jazyce. Odesláním objednávky internetového objednávkového formuláře na koupi zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je těmito obchodními podmínkami srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas jejich zněním, že je v celém rozsahu akceptuje.

 

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží vč. popisu jeho hlavních vlastností, vyobrazení uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou vždy uvedeny včetně daně přidané hodnoty všech souvisejících poplatků výjimkou nákladů na dodání do místa předání. Nabídka prodeje zboží ceny tohoto zboží zůstávají platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vymezuje právo jednostranné změny prodejních cen závislosti na vývoji kurzu Kč k volně směnitelným měnám, změnám cen dodavatelů vývoje tuzemské ekonomiky. Při podstatném zvýšení kupní ceny má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

2.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace nákladech spojených balením dodáním zboží. Informace nákladech spojených balením dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze případech, kdy je zboží doručováno rámci území České a Slovenské republiky.

 

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku stisknutím tlačítka "koupit"), dále informace způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje způsobu doručení objednávaného zboží informace nákladech spojených dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

 

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou uživatelském rozhraní nebo objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

 

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím kupujícím vzniká odesláním objednávky prodávajícímu.

 

2.6. Objednané zboží prodávající odesílá dle jeho dostupnosti provozních možností co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. případě, že objednané zboží není na skladě není jej možno uvedené lhůtě odeslat, je kupující této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailu.

 

2.7. Kupující souhlasí používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku souvislosti uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. Cena zboží platební podmínky

3.1. Cenu zboží případné náklady spojené dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti nebo platebními kartami - VISA Eurocard/Mastercard nebo Maestro, online kartou nebo online bankovním převodem, či na dobírku. Odběr na fakturu je možný pouze individuálních případech po předchozí domluvě odpovědným zástupcem prodávajícího.

 

3.2. Společně kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené balením dodáním zboží ve smluvené výši. Při odběru zboží na dobírku bude ceně zboží ceně spojené balením dodáním zboží připočteno doběrečné ve výši uvedené ceníku závislosti na přepravní společnosti. Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravce zvoleného kupujícím aktuální nabídky uvedené ceníku. Aktuální ceník je k dispozici ZDEpřípadě nákupu krmení platí, že v rámci balíku může být expedováno max. 25 kg krmení, tj. pytel krmení (expedujeme pouze prostřednictvím České pošty).

 

3.3. případě celkové hodnoty balíku nad 5.000 Kč, po odečtení všech zákaznických slev, rámci ČR, nebudou účtovány poplatky za přepravu - viz aktuální ceník dopravy. Výjimkou jsou objednávky obsahující pouze pytle krmivem objednávky, jejichž celková hmotnost překročí 30kg. Cena dopravného těchto objednávek se řídí dle platného ceníku dopravy České pošty. Pro objednávky pytlů krmivem platí pytel krmení = balík = poštovné. případě nadrozměrného balíku balíku nadváhou si prodávající vyhrazuje právo na individuální navýšení přepravného dle skutečnosti. Všechny aktuální ceny přepravy - viz aktuální ceník

 

 

4. Dárkové karty

4.1. Dárková karta je cenina. Při jejím nákupu není účtována DPH. Vyúčtování DPH proběhne až v okamžiku uplatnění karty dodání zboží dle zákonných předpisů.


4.2. Dárková karta vydaná společností EQUISERVIS spol. r.o. je přenositelná.


4.3. Dárková karta obsahuje jedinečný kód, který je při uplatnění nutné předložit kamenných prodejnách EQUISERVIS pokladny případně zadat před odesláním e-shop objednávky do kolonky Mám kód slevového kuponu/použít. Kód dárkové karty je nutné ochránit. Držitel dárkové karty je jedinou osobou zodpovědnou za jeho použití střežení. případě ztráty nebo zcizení nemůže být karta nijak nahrazena předložení účtenky jejím nákupu nelze akceptovat jako náhradu.


4.4. případě poškození nebo manipulace dárkovou kartou si personál prodejen EQUISERVIS vyhrazuje právo jejímu nepřijetí.


4.5. Hodnota dárkové karty je hodnota zadaná při její aktivaci při prodeji.


4.6. Dárková karta není směnitelná za peníze a nelze na její nákup uplatnit žádnou slevu. 


4.7. Platnost dárkové karty je uvedena na její zadní straně. Po uplynutí data platnosti se karta stává neplatnou, ztrácí hodnotu nebude možné ji využití prodejnách EQUISERVIS ani na e-shopu www.equiservis.cz.


4.8. Platnost dárkové karty nelze prodloužit ani dobíjet její hodnotu.


4.9. Po uplynutí lhůty platnosti také nebude možné žádným způsobem vrátit peníze ani hotovosti, ani jakýmkoli jiným platebním prostředkem.


4.10. Dárková karta je zasílána e-mailem v elektronické podobě, v hodnotě dle přání zákazníka. Plastová dárková karta je k zakoupení pouze v kamenných prodejnách. 


4.11. Odstoupil-li zákazník jakožto spotřebitel ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení dárkové karty od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě dárkové karty distančním způsobem, pozbývá dárková karta platnosti účinností odstoupení od smlouvy. Zákazník není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy případě, že již došlo byť částečnému uplatnění dárkové karty.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží formou jednoznačného prohlášení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na poštovní adresu prodávajícího EQUISERVIS spol. r. o., Obchodní 977, 252 19, Rudná nebo na elektronickou adresu prodávajícího equiservis@equiservis.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat zboží formulář odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Na webové stránce prodávajícího www.equiservis.cz může kupující elektronicky vyplnit odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy, může tak učinit prostřednictvím jakéhokoliv jiného jednoznačného prohlášení odeslaného prodávajícímu. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení přijetí tohoto oznámení odstoupení od smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou od něj obdržel současně náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího prodávajícím nabízeného způsobu dodání zboží. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. případě platby dárkovou poukázkou bude kupujícímu vrácena kupní cena opět formou dárkové poukázky - vyplacení dárkové poukázky formou hotovosti či převodem na účet není možné. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží dodá nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal.

 

PROSÍME ZÁKAZNÍKY: PRO ZAJIŠTĚNÍ RYCHLÉHO VYŘÍZENÍ PŘIKLÁDEJTE SPOLEČNĚ VRACENÝM ZBOŽÍM TAKÉ INFORMACE POŽADOVANÉM ÚKONU (vrácení peněz, výměna, atd.) SPOLEČNĚ SE JMÉNEM, NA KTERÉ BYLO ZBOŽÍ KOUPENO (stačí ručně psaný lístek).

 

5.2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno jiným zbožím,

dodávce krmení, krmných vitamínových doplňků či kosmetiky jiných chemických prostředků

dodávce zboží uzavřeném obalu, které spotřebitel obalu vyňal, z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

dodávce novin, periodik nebo časopisů,

dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči byl dodán předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

5.3. Kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží důsledku nakládání tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný obeznámení se s povahou vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

6. Přeprava dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li kupní smlouvě stanoveno jinak. případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko případné dodatečné náklady spojené tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. případě, že je důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. případě shledání porušení obalu svědčícího neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

7. Práva vadného plnění (reklamace zboží)

7.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo vady, která se vyskytne spotřebního zboží době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva vady se uplatňují prodávajícího písemně (na reklamačním listu) na adrese EQUISERVIS spol. r. o., Obchodní 977, 252 19, Rudná, nebo prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího equiservis@equiservis.czpísemné reklamaci uvede kupující zejména důvod reklamace, popis závady zboží, přiloží kopii daňového dokladu (faktury) koupi zboží, číslo svého bankovního účtu, na který by mu mělo být vráceno plnění (zaplacená kupní cena) případě kladného vyřízení reklamace, kterou nelze řešit jiným zákonem přípustným způsobem, reklamované zboží zašle kompletní, nikoli jen jeho část, to obalu přiměřeném povaze zboží.

7.2. Požádá-li to kupující, potvrdí mu prodávající písemné formě, jakém rozsahu po jakou dobu trvají jeho povinnosti případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti vadného plnění nejméně takovém rozsahu, jakém trvají povinnosti vadného plnění výrobce. potvrzení uvede své jméno, sídlo identifikující údaj, popřípadě další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

 

7.3. Kupující nemůže uplatnit právo vady věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

7.4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené § 2161 Obč. zák. , může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož v případě, že prodávající nezjedná nápravu přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Má-li věc vadu, níž je prodávající zavázán, jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

7.5. Právo vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

7.6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; dále potvrzení datu způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení provedení opravy době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

7.7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající kupujícím nedohodne na lhůtě delší. případě nevyzvednutí reklamace do 6 měsíců od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné ve výši 50,- Kč za den.

 

7.8. Ochranu spotřebitele při prodeji zboží obchodě nelze uplatňovat, je-li zboží zakoupené kupujícím podnikatelem na IČ při uzavírání smlouvy je tak zřejmá souvislost podnikáním - dle zákona č. 89/2012 Sb., Obč. zák. Na výrobek zakoupený na IČ neplatí standardní 24 měsíční záruka, kterou mají ze zákona spotřebitelé. Prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc okamžiku převzetí, když se tyto projeví až po převzetí. Kupující podnikatel je navíc (na rozdíl od spotřebitele) povinen si zboží bez odkladu překontrolovat případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu prodejci vytknout. Lhůta pro vyřízení reklamace není zákonem taxativně stanovena. Zákon (§ 2106 odst. 2, § 2107 odst. zákona č. 89/2012 Sb., Obč. zák.) prodejci určuje odstranění vady přiměřenou lhůtu dle povahy vady. Uvede-li kupující objednávce své IČ v případě uzavření smlouvy přes internet, není možné dle § 419 § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., Obč. zák. využít práva odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo platí opět jen pro spotřebitele.

 

8. Další práva povinnosti smluvních stran

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

 

8.3. Vybrané zboží je možné rezervovat po dobu pracovních dnů. Rezervovat nelze zboží likvidaci nebo ve slevě. Rezervace nad pracovních dnů jsou možné pouze proti nevratné záloze ve výši 10% prodejní ceny zboží.

 

8.4. Objedná-li si kupující zboží, které není ve standardní nabídce kamenných prodejen internetového obchodu EQUISERVIS, případně má-li být zboží vyrobeno na základě individuálních požadavků kupujícího, je kupující povinen uhradit předem nevratnou částku ve výši 30 kupní ceny zboží. Tato částka musí být kupujícím uhrazena současně objednávkou zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba).

 

8.5. mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím kupujícím kupní smlouvy.

 

8.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 řešení spotřebitelských sporů on-line o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 směrnice 2009/22/ES (nařízení řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

9. Ochrana osobních údajů zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/679 ochraně fyzických osob souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR").

 

9.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává tyto osobní údaje: jméno příjmení, případně datum narození, adresa bydliště/fakturační, případně adresa doručovací, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ostatní případné údaje, které uvede ve svém uživatelském účtu (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

 

9.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje pro účely realizace práv povinností kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu pro účely zasílání informací obchodních sdělení kupujícímu podle § odst. zákona č. 480/2004 Sb., některých službách informační společnosti. Právním důvodem zpracování je plnění smlouvy podle čl. odst. písm. b) oprávněný zájem podle čl. odst. písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je přímý marketing.

 

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené webového rozhraní internetového obchodu) uvádět správně pravdivě že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího změně ve svých osobních údajích.

 

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.6. Prodávající ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou výkonu práv povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím prodávajícím uplatňování nároků těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

 

9.7. Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. písm. a), c) až f) GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

 

9.8. Kupující má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

9.9. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření plnění smlouvy bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit.

 

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou jeho uživatelském učtu.

 

10.2. Zpráva je doručena:

a) případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

b) případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.

c) případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky adresátem, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

d) případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky dání výzvy adresátovi převzetí uložené zásilky, dojde-li uložení zásilky provozovatele poštovních služeb, to v případě, že se adresát uložení nedozvěděl.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající obecně závazných právních předpisů.

 

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím elektronické podobě není přístupná.

11.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. 8. 2019

 

Aktualizace: Rudné dne 1. 4. 2023

Soubory ke stažení

formular_odstoupeni_od_smlouvy.pdf