11. července 2019

13:40

SCHOCKEMÖHLE - VYHRAJ UZDEČKU

11. července 2019, 13:40 | Pravidla pro soutěž, probíhající na našem Instagramu.

Pořadatel:

Equiservis s.r.o, Obchodní 977, Rudná u Prahy, 25219

Doba a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na instagramových stránkách https:// www.instagram.com/equiservis, a to v době uvedené pořadatelem při vyhlášení soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vymezena v jejím vyhlášení.

Podmínky účasti v soutěži:

Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti INSTAGRAM (www.instagram.com), po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele.

Průběh a princip soutěže:

Soutěže probíhají na instagramové stránce https:// www.instagram.com/equiservis. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou do komentářů pod soutěžním příspěvkem psát své tipy, kolik kamínků je na čelence uzdečky Schockemöhle Beta ve velikosti Cob. Výherce bude vylosován zástupcem společnosti Equiservis v pátek, 13.prosince 2019.

Doba trvání soutěže:

Soutěž začíná v pondělí 9.prosince 2019, a končí v pátek 13.prosince 2019 ve 12:00.

Pravidla soutěžních příspěvků:

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či INSTAGRAM profil odporuje pravidlům sociální sítě INSTAGRAM. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti INSTAGRAM. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Výhra:

Výhrou v soutěži je 1x uzdečka Schockemoehle Equitus Beta ve velikosti a barvě dle výběru výherce.

Oznámení o výhře:

Po vylosování bude výherce informován zástupcem firmy Equiservis. Bude kontaktován soukromou zprávou. Pokud nebude výherce na soukromou zprávu reagovat do 10 dnů od jejího odeslání, bude okamžitě vylosován nový výherce. Výhra nemůže být vyplacena v hotovosti, nemůže být nahrazena jiným produktem a nelze převést třetí straně. Výhru je potřeba vyzvednout osobně v některé z kamenných prodejen EQUISERVIS. Samostatné zaslání výhry není možné.

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovány organizátorem soutěže pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace INSTAGRAM, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti INSTAGRAM. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti INSTAGRAM. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu.